Doel van het jeugdsportproject

Door de clubs financieel te ondersteunen in hun jeugdwerking trachten we de jeugdparticipatie te verhogen door meer instroom en minder drop-out. Het project voorziet jaarlijks, onder voorbehoud dat Skate Vlaanderen voor dit project gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen, een financiële som voor de clubs. Alle clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden kunnen deelnemen op basis van een puntensysteem en zo rechtstreeks een subsidie ontvangen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen hoe dat ze de ontvangen subsidie besteed heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.

Via volgende link, kan je het volledige jeugdsportreglement 2020 terugvinden: Reglement JSP 2020

 

Basisvoorwaarden – komt jouw club in aanmerking?

 1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
 2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
 3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
 4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
 5. De club heeft een website die up-to-date is.

 

Puntendossier

Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het project, kunnen clubs punten scoren op 21 criteria, verdeeld over drie pijlers. De drie pijlers zijn:

 1. Begeleiding van jeugdleden
 2. Aanbod voor jeugd en jeugdleden
 3. Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd

 

Een overzicht van de 21 criteria is terug te vinden in het aanvraagformulier.

Elk gescoord punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dit bedrag (of de waarde van het punt) wordt door de federatie berekend nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De waarde van een punt is: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen.

 

Bestedingsmogelijkheden

Afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten zal Skate Vlaanderen een subsidiebedrag toekennen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat ze de ontvangen subsidie besteed heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen. Dit doet de club aan de hand van facturen. De club houdt de originele facturen minimaal twee jaar ter beschikking voor de federatie. Op vraag van de federatie kan de club de originele stukken binnen de week bezorgen aan het secretariaat.

De club maakt een overzicht van de uitgaven op het voorziene document (zie document bestedingsoverzicht in bijlage). Het totaal aan uitgeven dient minimaal gelijk te zijn aan de toegekende subsidie. De uitgaven die worden opgegeven op het bestedingsoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

Volgende bestedingsmogelijkheden zijn toegelaten:

 • Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
 • Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
 • Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
 • Verloning sporttechnische medewerkers (Verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
 • Drukwerken
 • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
 • Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
 • Aankoop van jeugdsportmateriaal

 

Timing 2020

1 februari Indienen volledig aanvraagdossier
1 maart Skate Vlaanderen geeft feedback omtrent de aanvraag + toekenning van het vermoedelijke subsidiebedrag.
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het vermoedelijke subsidiebedrag)
1 december Indienen definitief dossier met bestedingsoverzicht en bewijsstukken - Bestedingsoverzicht.xlsx
7 december Skate Vlaanderen vraagt bijkomende informatie op, indien nodig.
15 december Indienen bijkomende informatie.
31 december Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport + uitbetaling subsidie.

 

Kwaliteitslabel jeugdsport

Naast de financiële ondersteuning die de clubs ontvangen, zullen de clubs die minimaal 16 punten scoren op elk pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur) een kwaliteitslabel voor jeugdsport ontvangen. De club kan zelf het label kenbaar maken op zijn website. Het zal ook zichtbaar zijn op de website van de federatie. De uitreiking van het label gebeurt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van de federatie.

Welk document dient ingevuld te worden om aan te tonen welke uitgaven er gedaan werden in functie van het Jeugdsportproject? Is dit het enige dat als verantwoording dient?

Er is inderdaad een document waarin je de uitgaven in het kader van het Jeugdsportproject dient bij te houden. Je kan dit vinden als bijlage onder de naam "Jeugdsportproject - Bestedingsoverzicht". Naast het invullen van dit bestand, dien je ook de bewijsstukken bij te houden (facturen, kostennota's e.d.). Zo kan elke uitgave gestaafd worden. Dit bestedingsoverzicht dient ten laatste op 1 december ingediend te worden, samen met een overzicht van de verzamelde bewijsstukken.

Eén van onze coaches is Bachelor Lager Onderwijs. Telt zijn diploma ook mee?

Omdat we voor het Jeugdsportproject subsidies krijgen van Sport Vlaanderen kunnen we enkel de VTS-diploma’s en de diploma’s Bachelor/Master LO in aanmerking nemen. Om hier een beetje aan tegemoet te komen, hebben we sporttechnische bijscholingen opgenomen in criterium 7.

Moeten alle coaches worden ingegeven in Twizzit?

Wij houden enkel rekening met leden: enkel coaches die lid zijn (actief lidmaatschap), worden mee in rekening gebracht. Coaches die in Twizzit gewoon in contacten zijn ingegeven tellen dus niet mee.

Moeten we de diploma’s van de coaches uploaden?

Het diploma Bachelor/Master LO kan je zelf ingeven op Twizzit, op het profiel van de persoon in kwestie. Als het over een VTS-diploma gaat, geef ons dan een seintje geven en dan voegen wij het voor jou toe.

Een vraag in verband met het aantal trainers/initiators. Wordt hier het aantal dat in 2019 de cursus gaat volgen bedoeld, of telt het aantal trainers/initiators die op dit moment reeds actief zijn binnen de club?

Alle criteria van het Jeugdsportproject gaan over het jaar 2019. de trainers die op het moment van de controle (december 2019) als trainer zijn opgenomen in Twizzit, worden in rekening gebracht. Dat geldt ook voor cursisten: de cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-cursus die in 2019 begint krijgen punten.

Stel, een clublid legt in 2018 met succes module 1 en 2 af van een VTS-opleiding, maar volgt pas in 2019 module 3. Telt die dan voor twee jaar mee?

We kijken steeds naar de startdatum van de cursus, ook als de cursus gespreid is in de tijd. Eenzelfde persoon kan dus per niveau van de opleiding (initiator, AM, Trainer B, Trainer A) maar één keer opgenomen worden over de verschillende jaren heen. En dat telkens in het jaar van de eerste module van de betrokken cursus.

Wordt een trainer die zowel het diploma Initiator Inlineskaten (criterium 1), het diploma Initiator Skeeleren (criterium 2) als het diploma Trainer B (criterium 3) bezit op elk van deze drie criteria meegerekend, of wordt er enkel naar het hoogste diploma gekeken?

Het is inderdaad enkel het hoogste diploma dat we opnemen in de telling. TIP: Kijk dus zeker na in Twizzit of het diploma van de trainers van je club correct is ingevuld

Als we voor een door ons georganiseerd skate-evenement skates huren bij Skate Vlaanderen, wordt dit dan gerekend als een organisatie samen met de federatie?

Dit komt hier niet voor in aanmerking.

Dienen we criterium 14 (Tijdens de trainingen heeft de club oog voor de veiligheid van de jeugd) aan te tonen met foto’s?

Hier kunnen zeker foto’s worden gebruikt. Zorg wel dat je de beelden extra verduidelijkt met tekst.

We hebben een lessenaanbod van 32 lessen per jaar en organiseren tussendoor een vriendjesdag waarbij de leden niet-leden mogen meebrengen. Telt dit voor criterium 13?

Hier scoor je inderdaad op. Zolang op de website het aanbod duidelijk en overzichtelijk staat weergegeven.

Welke jeugdbrevetten worden precies bedoeld?

Het gaat hier om de eigen brevetten van de club zelf.

Moet de API aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?

De API is het Aanspreekpunt Integriteit binnen de club. Er zijn geen specifieke criteria waar deze aan moet voldoen. deze persoon moet op de website worden vermeld, met de nodige contactgegevens.

Moet de Jeugdsportcoördinator aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?

Er zijn geen criteria waaraan deze persoon moet voldoen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. dat moet heel duidelijk gemaakt worden op jullie website, met de nodige contactgegevens.

© 2019, website powered by Twizzit.com