Doel van het jeugdsportproject

Door de clubs financieel te ondersteunen in hun jeugdwerking trachten we de jeugdparticipatie te verhogen door meer instroom en minder drop-out. Het project voorziet jaarlijks, onder voorbehoud dat Skate Vlaanderen voor dit project gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen, een financiële som voor de clubs. Alle clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden kunnen deelnemen op basis van een puntensysteem en zo rechtstreeks een subsidie ontvangen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen hoe dat ze de ontvangen subsidie besteed heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.

Via volgende link, kan je het volledige jeugdsportreglement 2020 terugvinden: Reglement JSP 2020

 

Basisvoorwaarden – komt jouw club in aanmerking?

 1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
 2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
 3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
 4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
 5. De club heeft een website die up-to-date is.

 

Puntendossier

Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het project, kunnen clubs punten scoren op 21 criteria, verdeeld over drie pijlers. De drie pijlers zijn:

 1. Begeleiding van jeugdleden
 2. Aanbod voor jeugd en jeugdleden
 3. Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd

 

Een overzicht van de 21 criteria is terug te vinden in het aanvraagformulier.

Elk gescoord punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dit bedrag (of de waarde van het punt) wordt door de federatie berekend nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De waarde van een punt is: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen.

 

Bestedingsmogelijkheden

Afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten zal Skate Vlaanderen een subsidiebedrag toekennen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat ze de ontvangen subsidie besteed heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen. Dit doet de club aan de hand van facturen. De club houdt de originele facturen minimaal twee jaar ter beschikking voor de federatie. Op vraag van de federatie kan de club de originele stukken binnen de week bezorgen aan het secretariaat.

De club maakt een overzicht van de uitgaven op het voorziene document (zie document bestedingsoverzicht in bijlage). Het totaal aan uitgeven dient minimaal gelijk te zijn aan de toegekende subsidie. De uitgaven die worden opgegeven op het bestedingsoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

Volgende bestedingsmogelijkheden zijn toegelaten:

 • Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
 • Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
 • Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
 • Verloning sporttechnische medewerkers (Verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
 • Drukwerken
 • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
 • Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
 • Aankoop van jeugdsportmateriaal

 

Timing 2020

1 februari Indienen volledig aanvraagdossier
1 maart Skate Vlaanderen geeft feedback omtrent de aanvraag + toekenning van het vermoedelijke subsidiebedrag.
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het vermoedelijke subsidiebedrag)
1 december Indienen definitief dossier met bestedingsoverzicht en bewijsstukken - Bestedingsoverzicht.xlsx
7 december Skate Vlaanderen vraagt bijkomende informatie op, indien nodig.
15 december Indienen bijkomende informatie.
31 december Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport + uitbetaling subsidie.

 

Kwaliteitslabel jeugdsport

Naast de financiële ondersteuning die de clubs ontvangen, zullen de clubs die minimaal 16 punten scoren op elk pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur) een kwaliteitslabel voor jeugdsport ontvangen. De club kan zelf het label kenbaar maken op zijn website. Het zal ook zichtbaar zijn op de website van de federatie. De uitreiking van het label gebeurt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van de federatie.